Sarantis Worldwide


Visit our group site

Sarantis Group| English

Or choose a location

Strategia podatkowa za 2021 rok

22 DECEMBER 2022

INFORMACJA O REALIZOWANEJ STRATEGII PODATKOWEJ

ZA ROK PODATKOWY 2021

Niniejszy dokument stanowi realizację przez Sarantis Polska S.A. z siedzibą w Piasecznie (dalej: „Spółka") obowiązku wynikającego z art. 27c ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2020 r., poz. 1406, tekst jedn. z późn. zm., dalej: „CIT") za rok podatkowy trwający od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

Sarantis Polska S.A. jest częścią Grupy Sarantis, zajmującą się, w przeważającej mierze, produkcją oraz dystrybucją produktów kosmetycznych i artykułów gospodarstwa domowego.

Jako część międzynarodowej grupy, Spółka przestrzega i postępuje zgodnie z zasadami, kodeksem postępowania i politykami obowiązującymi w Grupie Sarantis.

Strategia podatkowa Spółki polega na:

 • wypełnianiu wszystkich wymogów prawnych oraz składaniu wszystkich odpowiednich deklaracji podatkowych i dokonywaniu wszystkich płatności podatków, zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem;
 • dążeniu do wykorzystania dostępnych ulg i zachęt podatkowych w sposób zgodny z celami polityki publicznej;
 • przestrzeganiu odpowiednich procesów związanych z zarządzaniem ryzykiem podatkowym oraz zapewnieniu nadzoru Zarządu nad przestrzeganiem tych procesów.

Jednym z priorytetów funkcjonowania Spółki jest traktowanie rozliczeń podatkowych jako kluczowych zagadnień z zakresu odpowiedzialności przedsiębiorstwa. Działania Spółki w tym obszarze prowadzone są z zachowaniem należytej staranności przez pracowników o wysokich kwalifikacjach merytorycznych.

Biorąc pod uwagę skalę działalności i wielkość zobowiązań podatkowych Sarantis Polska S.A., mogą od czasu do czasu pojawiać się ryzyka związane z interpretacją przepisów prawa podatkowego z uwagi na ich skomplikowany charakter. Spółka aktywnie identyfikuje, ocenia, monitoruje i zarządza tym ryzykiem, aby zapewnić, że wypełnianie obowiązków podatkowych pozostaje w zgodzie z celami Spółki. Procesy zarządzania ryzykiem podatkowym w Spółce są dostosowane do procedur i polityk kontroli obowiązujących w całej Grupie Sarantis i mają na celu wypełnienie wszystkich obowiązków podatkowych wynikających z przepisów prawa podatkowego w rozumieniu art. 3 pkt 2 Ordynacji podatkowej. W przypadku zidentyfikowania ryzyka podatkowego, Spółka podejmuje działania mające na celu ograniczenie tego ryzyka, co zapewnia stosowanie procedur zarządzania ryzykiem oraz dialog z polskimi organami podatkowymi. W przypadku wystąpienia istotnych niepewności lub złożonych problemów w odniesieniu do danego ryzyka, Spółka może korzystać z usług doradców podatkowych.

Kierując się treścią oraz wymogami wskazanymi w art. 27c ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2020 r., poz. 1406) Spółka pragnie złożyć następujące oświadczenia:

 1. Informacja o stosowanych przez Spółkę procesach oraz procedurach dotyczących zarządzania wykonywaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego i zapewniających ich prawidłowe

Spółka posiada stosowne procedury i procesy umożliwiające zarządzanie wykonywaniem obowiązków podatkowych – w szczególności procedurę dotyczącą przeciwdziałania niewywiązywaniu się z obowiązku przekazywania informacji o schematach podatkowych.

 1. Informacja o stosowanych przez Spółkę dobrowolnych formach współpracy z organami Krajowej Administracji Skarbowej.

Spółka nie uczestniczyła w żadnej z dobrowolnych form współpracy z organami Krajowej Administracji Skarbowej.

Niezależnie od tego, Spółka w sposób transparentny i wiarygodny współpracuje z organami podatkowymi, udzielając wszelkich wymaganych informacji i wyjaśnień w zakresie rozliczeń podatkowych.

 1. Informacje odnośnie realizacji przez Spółkę obowiązków podatkowych na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, wraz z informacją o liczbie przekazanych Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informacji o schematach podatkowych, o których mowa w art. 86a § 1 pkt 10 Ordynacji podatkowej z podziałem na podatki, których dotyczą.

Spółka terminowo i zachowaniem należytej staranności realizowała obowiązki podatkowe na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, które wynikają z obowiązujących przepisów prawa. Jednocześnie Spółka nie przekazała Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej żadnej informacji o schematach podatkowych, ze względu na brak istnienia schematów podatkowych, które wymagałyby takiej notyfikacji.

 1. Informacje o transakcjach z podmiotami powiązanymi w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 CIT, których wartość przekracza 5% sumy bilansowej aktywów w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego Spółki, w tym podmiotami niebędącymi rezydentami podatkowymi Rzeczpospolitej Polskiej.

Spółka była zaangażowana w transakcje z podmiotami powiązanymi polegające na zakupie towarów oraz udzieleniu pożyczki, których wartość przekroczyła 5% sumy bilansowej aktywów w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego.

 1. Planowane lub podejmowane przez Spółkę działania restrukturyzacyjne mogące mieć wpływ na wysokość zobowiązań podatkowych podatnika lub podmiotów powiązanych. Spółka nie prowadziła i nie planowała prowadzić działań restrukturyzacyjnych, które mogłyby wpłynąć na wysokość jej zobowiązań podatkowych lub zobowiązań podatkowych jednostek powiązanych.
 2. Informacje o złożonych przez Spółkę wnioskach o wydanie ogólnej interpretacji podatkowej.

Spółka nie złożyła wniosków o wydanie ogólnej interpretacji podatkowej, o której mowa w art. 14a § 1 OP.

 1. Informacje o złożonych przez Spółkę wnioskach o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego.

Spółka w 2021 r. nie składała wniosków o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, o której mowa w art. 14b OP.

 1. Informacja o złożonych przez Spółkę wnioskach o wydanie wiążącej informacji stawkowej.

Spółka w 2021 r. nie składała wniosków o wydanie wiążącej informacji stawkowej, o której mowa w art. 42a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r., poz. 106, tekst jedn. z późn. zm.).

 1. Informacje o złożonych przez Spółkę wnioskach o wydanie wiążącej informacji akcyzowej.

Spółka w 2021 r. nie składała wniosków o wydanie wiążącej informacji akcyzowej, o której mowa w art. 7d ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2020 r., poz. 722, tekst jedn. z późn. zm.).

 1. Informacje dotyczące dokonywania rozliczeń podatkowych Spółki na terytoriach lub w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową.

Spółka nie dokonywała rozliczeń podatkowych na terytoriach lub w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową wskazanych w aktach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 j ust. 2 CIT i na podstawie art. 23v ust. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2020, poz. 1426, tekst jedn. z późn. zm.) oraz w obwieszczeniu ministra właściwego do spraw finansów publicznych wydanym na podstawie art. 86a § 10 Ordynacji podatkowej.

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie zostały opublikowane z poszanowaniem informacji objętych tajemnicą handlową, przemysłową i zawodową Spółki.

INFORMATION ON THE IMPLEMENTED TAX STRATEGY FOR THE TAX YEAR 2021

 INFORMATION ON THE IMPLEMENTED TAX STRATEGY FOR THE FISCAL YEAR 2021 This document constitutes the realization by Sarantis Polska S.A. with its registered office in Piaseczno (hereinafter: "the Company") of its obligation under Article 27c of the Corporate Income Tax Act of February 15, 1992 (Journal of Laws of 2020, item 1406, unified text, as amended, hereinafter: "CIT") for the fiscal year running from January 1, 2021 to December 31, 2021.
More
Change cookies consent Revoke cookies consent