Sarantis na świecie


Odwiedź nasz stronę grupową

Grupy Sarantis ǀ Angielski

lub wybierz lokalizację

SARANTIS POLSKA

WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU

WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU

 • WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

Odwiedzający/użytkownik stron i usług strony internetowej Grupy SARANTIS S.A. musi uważnie zapoznać się z przedstawionymi warunkami i w przypadku braku zgody na wymienione warunki, nie może z niego korzystać. W przeciwnym razie domniemywa się, że odwiedzający/użytkownik akceptuje warunki niniejszego dokumentu i wyraża na to zgodę. Informacje prawne i warunki zawarte w niniejszym dokumencie regulują wszystkie strony internetowe Grupy SARANTIS S.A., chyba że wyraźnie zaznaczono inaczej na konkretnej stronie.

SARANTIS S.A. nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek działania podjęte przez jakąkolwiek osobę lub organizację, niezależnie od tego, gdzie się znajdują, w wyniku, bezpośrednio lub pośrednio, informacji zawartych lub dostępnych za pośrednictwem tej strony internetowej, niezależnie od tego, czy informacje te są dostarczane przez Grupę SARANTIS S.A. lub inną stronę trzecią. Nic na tej stronie nie powinno być interpretowane jako udzielanie porad lub wydawanie jakichkolwiek zaleceń, a ta strona internetowa nie powinna być interpretowana jako podstawa do jakiejkolwiek decyzji lub działania.

Informacje zawarte na tej stronie internetowej mogą nie zawsze być w pełni aktualne i z tego powodu informacje te są dostarczane na zasadzie "TAK JAK JEST" i "W MIARĘ DOSTĘPNOŚCI". 

Grupa SARANTIS S.A. nie składa żadnych oświadczeń, ani nie udziela żadnych gwarancji w jakikolwiek sposób, bezpośrednio lub pośrednio, co do zawartości tej strony internetowej, w tym między innymi aktualności, dokładności, kompletności lub przydatności do określonego celu tej treści lub że wynik, który może wynikać z korzystania ze strony internetowej, nie będzie zawierał błędów lub będzie wiarygodny.  Odwiedzający/użytkownik zgadza się, że wykorzystanie informacji otrzymanych lub pobranych z lub za pośrednictwem tej strony internetowej odbywa się według jego wyłącznego uznania i jest jego/jej odpowiedzialnością.

Wchodząc na tę stronę internetową, odwiedzający/użytkownik stron i usług strony internetowej Grupy SARANTIS S.A. akceptuje, że korzystanie z niej odbywa się na własne ryzyko i że żadna ze stron zaangażowanych w tworzenie, produkcję lub publikację tej strony internetowej nie ponosi żadnej odpowiedzialności. Orientacyjnie, ale nie restrykcyjnie, stwierdza się, że ta strona internetowa nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie, przypadkowe, wtórne lub pośrednie szkody lub koszty lub wydatki jakiegokolwiek rodzaju (w tym honoraria adwokackie, honoraria ekspertów lub inne koszty), które mogą wynikać bezpośrednio lub pośrednio z dostępu, korzystania lub nawigacji na tej stronie internetowej lub pobierania jakichkolwiek materiałów, tekstu, danych, obrazów, filmów lub plików audio z tej witryny, w tym między innymi wszelkich zdarzeń wywołanych wirusem, błędów, działań człowieka lub pominięcia z dowolnego systemu komputerowego, linii telefonicznej, sprzętu komputerowego, oprogramowania lub awarii programu lub jakiegokolwiek innego błędu, pominięcia lub opóźnienia w transmisji z komputera lub połączenia sieciowego.

SARANTIS S.A., nie gwarantując, a tym samym nie ponosząc odpowiedzialności, dokłada wszelkich starań, aby informacje i wszystkie treści były maksymalnie dokładne, jasne, terminowe, kompletne i dostępne. W żadnym wypadku, w tym w przypadku zaniedbania, Grupa SARANTIS S.A. nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wyrządzone odwiedzającemu/użytkownikowi w związku z korzystaniem z tej strony internetowej.

Podkreśla się, że nic na tej stronie nie może być traktowane jako zaproszenie do inwestowania lub w inny sposób do udziału w akcjach lub innych papierach wartościowych Grupy SARANTIS S.A. Rzeczywiste wyniki i rozwój sytuacji mogą się znacznie różnić od wszelkich prognoz, opinii lub ambicji wyrażonych na tej stronie internetowej, a wyniki cen w przeszłości, jakichkolwiek przedmiotowych papierów wartościowych, nie powinny być uważane za wiarygodną wskazówkę dla przyszłych wyników.

Ponadto, w odniesieniu do informacji o produktach Grupy SARANTIS S.A., które są związane z suplementami diety, artykułami higieny osobistej, dezodorantami, żelami pod prysznic itp., dostęp odwiedzającego do treści elektronicznych niniejszego dokumentu ma charakter wyłącznie informacyjny i w żadnym wypadku nie powinien być postrzegany, bezpośrednio lub pośrednio, jako sugestia, zalecenie, porady lub zachęty do korzystania z leczenia lub otrzymywania leczenia, ponieważ strona internetowa, bez względu na to, jak specjalistyczna lub ważna może być, zawiera ogólne informacje i nie może zastąpić diagnozy medycznej. Użytkownik, który zdecyduje się polegać na informacjach zawartych na stronie internetowej, robi to na własną odpowiedzialność, a Grupa SARANTIS S.A. nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody poniesione przez użytkownika w wyniku korzystania z tych informacji.

 • PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PRZEMYSŁOWEJ

Cała zawartość tej strony internetowej, w tym między innymi teksty, nazwy, znaki towarowe, logo, grafika, ilustracje, zdjęcia, pliki wideo lub audio i ogólnie wszelkiego rodzaju pliki są własnością intelektualną Grupy SARANTIS S.A. i podlegają krajowym i międzynarodowym przepisom dotyczącym praw autorskich, z wyjątkiem wyraźnie uznanych praw osób trzecich. W związku z tym wyraźnie zabrania się powielania, ponownego publikowania, kopiowania, przechowywania, sprzedawania, przesyłania, rozpowszechniania, publikowania, wykonywania, pobierania, tłumaczenia, modyfikowania w jakikolwiek sposób, w całości lub w części, bez wyraźnej uprzedniej zgody Grupy SARANTIS S.A., chyba że w niniejszym dokumencie określono inaczej. Użytkownik/odwiedzający akceptuje, że wszystko, co znajduje się na stronach tej witryny, jest zastrzeżonym znakiem towarowym lub własnością intelektualną Grupy SARANTIS S.A. lub osób trzecich (używanych po uzyskaniu licencji), a zatem nieautoryzowane użycie może skutkować karą lub grzywną.

 • PRAWO DO KORZYSTANIA Z INFORMACJI PODANYCH PRZEZ UŻYTKOWNIKA

Wszelkie informacje przekazane Grupę SARANTIS S.A. przez użytkownika strony internetowej (w tym, ale nie wyłącznie, dane osobowe, know-how, komentarze, pomysły, pytania, techniki, fragmenty lub inne podobne informacje) nie będą uważane za poufne. Grupa SARANTIS S.A. może ujawniać, kopiować i wykorzystywać wszystkie lub niektóre z tych informacji w dowolnym celu bez ograniczeń. W żadnym wypadku Grupa SARANTIS S.A. nie będzie uniemożliwiać wykorzystania tych informacji w celu opracowania, produkcji i promocji swoich produktów.

 • STRONY INTERNETOWE I TREŚCI STRON TRZECICH

Ta strona internetowa może zawierać treści będące własnością osób trzecich (np. artykuły, dane lub fragmenty), a także może zawierać hiperłącza prowadzące do stron internetowych należących do osób trzecich. Grupa SARANTIS S.A. dostarcza treści i linki do tych stron trzecich dla wygody swoich użytkowników. Grupa SARANTIS S.A. nie ma kontroli nad stronami internetowymi należącymi do osób trzecich lub ich treściami, do których można uzyskać dostęp z tej strony internetowej lub które są dostępne na tej stronie internetowej, a zatem Grupa SARANTIS S.A. nie popiera, nie finansuje, nie doradza ani w inny sposób nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności za te strony internetowe lub treści będące własnością osób trzecich. W szczególności Grupa SARANTIS S.A. nie ponosi żadnej odpowiedzialności wynikającej z jakichkolwiek roszczeń, że treści przechowywane przez osoby trzecie (niezależnie od tego, czy zostały opublikowane na tej stronie internetowej, czy na jakiejkolwiek innej stronie internetowej) naruszają prawa własności intelektualnej jakiejkolwiek osoby lub naruszają jakąkolwiek odpowiedzialność wynikającą z jakichkolwiek informacji lub opinii zawartych na tej stronie internetowej lub treści przechowywanych przez osoby trzecie.

 • HIPERŁĄCZA

Chociaż ta strona internetowa może zawierać linki do innych stron internetowych, ta strona internetowa nie ponosi odpowiedzialności za treści i usługi innych stron internetowych, do których prowadzi, ani nie gwarantuje ich dostępności. Grupa SARANTIS S.A. zrzeka się wszelkich bezpośrednich lub pośrednich potwierdzeń, zatwierdzeń, afiliacji, sponsorowania lub współpracy z powiązanymi stronami, chyba że wyraźnie określono to w niniejszym dokumencie. Wchodząc na tę stronę internetową, odwiedzający/użytkownik tej strony akceptuje, że Grupa SARANTIS S.A. nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek problemy, które mogą pojawić się podczas odwiedzania/ korzystania ze stron internetowych, do których niniejsza strona internetowa się odwołuje lub do których prowadzą linki, ponieważ taka odpowiedzialność odnosi się wyłącznie do zakresu odpowiedzialności odpowiednich stron internetowych.

 • KORZYSTANIE Z OPROGRAMOWANIA

Korzystanie z oprogramowania pobranego z tej strony internetowej odbywa się wyłącznie według uznania i oceny potencjalnego ryzyka przez użytkownika. Powinien upewnić się, że oprogramowanie pobierane z tej witryny na komputerze osobistym jest odpowiednie do użytku na komputerze i że nie zawiera wirusów.

 • ZMIANY NA STRONIE INTERNETOWEJ

SARANTIS S.A. zastrzega sobie prawo do zmiany lub wycofania dowolnej części lub całej strony internetowej w dowolnym momencie bez uprzedniego powiadomienia. Pomimo powyższego, Grupa SARANTIS S.A. nie jest zobowiązana do aktualizowania strony internetowej. Użytkownicy tej strony internetowej nie są uprawnieni do żadnego odszkodowania, ponieważ nie są w stanie korzystać z usług oferowanych przez tę stronę.

SARANTIS S.A. zastrzega sobie prawo do wglądu w aktualne informacje prawne w dowolnym czasie i z dowolnego powodu, bez uprzedniego powiadomienia lub obowiązku. Użytkownicy/odwiedzający muszą zawsze sprawdzać możliwe zmiany, a jeśli nadal korzystają z witryny, w każdym przypadku zakłada się, że akceptują zmienione warunki. W przeciwnym razie muszą powstrzymać się od korzystania/odwiedzania tej strony internetowej.

 • PYTANIA

Wszystkie pytania należy przesyłać pocztą elektroniczną na następujący adres e-mail:                             

pl-info@sarantisgroup.com

 • POLITYKA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

SARANTIS S.A. uważa prywatność użytkowników serwisu oraz bezpieczeństwo ich danych osobowych za bardzo ważne. Jesteśmy odpowiedzialni za przetwarzanie wszystkich danych osobowych, które nam przekazujesz. Polityka prywatności Grupa SARANTIS S.A.

 • WYBÓR DALSZYCH KONTAKTÓW Z GRUPĄ SARANTIS S.A.

Od czasu do czasu możemy kontaktować się z Tobą pocztą elektroniczną lub pocztą w celu przekazania informacji o naszych produktach lub usługach lub produktach lub usługach spółek z naszej grupy i partnerów biznesowych, które mogą Cię zainteresować (np. aktualizacje najnowszych wiadomości). Jeśli nie chcesz otrzymywać takich informacji, możesz łatwo zdecydować, że nie chcesz ich otrzymywać, zgodnie z Polityką prywatności, o ile jesteś osobą fizyczną lub jednoosobową działalnością gospodarczą. W przypadku osoby prawnej możesz zrezygnować z subskrypcji, informując nas w dowolnym momencie za pośrednictwem poczty elektronicznej na następujący adres e-mail: pl-info@sarantisgroup.com. W obu przypadkach istnieje możliwość rezygnacji z subskrypcji informacyjnej wiadomości e-mail.

 • KORZYSTANIE Z PLIKÓW COOKIE

POLITYKA PLIKÓW Cookies GRUPY SARANTIS S.A.

 • NIEWŁAŚCIWE ZACHOWANIE

Możemy wykorzystywać informacje, które zbieramy i/lub otrzymujemy o Tobie, aby zbadać i pomóc w zapobieganiu nielegalnej działalności lub aktywności, która zagraża naszej sieci lub w inny sposób zagraża udostępnianiu strony internetowej.

 • ZASADY I WARUNKI

Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi warunkami ("Warunki"), ponieważ regulują one Państwa status Użytkownika Witryny udostępnianej przez Grupę SARANTIS S.A. Łącząc się z tą witryną i korzystając z niej, zgadzasz się na przestrzeganie niniejszych warunków, ponieważ są one od czasu do czasu modyfikowane. Grupa SARANTIS S.A. może, z dowolnego powodu i bez uprzedzenia, zmienić niniejsze Warunki. Grupa SARANTIS S.A. dołoży wszelkich starań, aby wskazać wszelkie zmiany w niniejszych Warunkach, powiadamiając o tym na stronie głównej niniejszej Witryny. Dalsze korzystanie z tej Witryny po dacie wejścia w życie jakichkolwiek zmian w niniejszych Warunkach będzie interpretowane jako akceptacja tych zmian.

 • OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA
 1. Twój status jako członka tej Witryny jest dla Ciebie osobisty i dlatego nie powinien być udostępniany żadnej innej osobie. W przypadku, gdy podczas rejestracji otrzymasz nazwę użytkownika i/lub hasło lub inne informacje, zgadzasz się zachować je w sposób bezpieczny i poufny oraz zgadzasz się (i) poinformować Grupę SARANTIS S.A., gdy tylko dowiesz się o nieautoryzowanym ujawnieniu lub użyciu Twojej osobistej nazwy użytkownika i/lub hasła oraz (ii) ponosisz odpowiedzialność za wszelkie straty lub szkody wynikające z tego nieautoryzowanego użycia lub ujawnienia.
 2. Użytkownik jest odpowiedzialny za dostarczenie całego sprzętu wymaganego do uzyskania dostępu do Witryny oraz za wszystkie powiązane opłaty stron trzecich (np. opłaty telefoniczne i opłaty dostawcy usług internetowych).
 3. Zgadzasz się korzystać z tej Witryny wyłącznie zgodnie z niniejszymi Warunkami. W przypadku, gdy nieautoryzowane korzystanie z tej Witryny spowoduje utratę lub uszkodzenie jakiejkolwiek osoby, która następnie złoży roszczenie przeciwko Grupie SARANTIS S.A., zgadzasz się zrekompensować Grupie SARANTIS S.A. wszelkie straty i/lub szkody wynikające z takiego roszczenia.
 4. Jako Użytkownik tej Witryny zobowiązujesz się:
 • korzystać z niniejszej Witryny zgodnie z pisemnymi instrukcjami, o których będziesz od czasu do czasu informowany przez Grupę SARANTIS S.A. i nie korzystać z Witryny w żadnym innym celu niż ten, dla którego jest ona dostarczana zgodnie z niniejszymi Warunkami lub w inny sposób określony w publikacjach lub ogłoszeniach Grupy SARANTIS S.A.,
 • nie reagować świadomie lub nieumyślnie, podczas korzystania z Witryny, na postanowienia jakichkolwiek wymogów prawnych lub regulacyjnych jakiegokolwiek właściwego organu sprawującego jurysdykcję nad Tobą lub na jakąkolwiek działalność, którą podejmujesz,
 • nie korzystać z Serwisu w celu podejmowania nieautoryzowanych prób uzyskania dostępu do systemów Grupy SARANTIS S.A. lub sieci osób trzecich,
 • nie korzystać z Serwisu w celu prowadzenia działalności gospodarczej lub innej działalności lub angażowania się w działania zabronione przez prawo,
 • nie korzystać z Witryny w celu przesyłania jakichkolwiek materiałów o charakterze zniesławiającym, obraźliwym lub grożącym lub naruszających prawa osób trzecich, lub w celu wywołania zakłóceń, nękania lub niepotrzebnych obaw u osób trzecich, lub wysyłania wiadomości, o których wiadomo, że są fałszywe lub korzystania z Witryny do takich celów,
 • niezwłocznego poinformowania Grupy SARANTIS S.A. o wszelkich roszczeniach lub działaniach jakiegokolwiek rodzaju przeciwko Tobie za korzystanie z Witryny oraz, na żądanie Grupy SARANTIS S.A., natychmiastowego zakończenia transakcji, w związku z którą złożono oskarżenie, oraz
 • niezwłocznego poinformowania Grupy SARANTIS S.A. o wszelkich zmianach, które mają wpływ na szczegóły rejestracji. Twoim obowiązkiem jest upewnienie się, że Twoje dane rejestracyjne są aktualne.
 • zapoznać się ze wszystkimi Warunkami korzystania ze strony internetowej.
 1. WYPOWIEDZENIE. Użytkownik może wypowiedzieć swoje członkostwo w niniejszej Witrynie w dowolnym momencie, powiadamiając o tym Grupę SARANTIS S.A.
 2. Grupa SARANTIS S.A. może, według własnego uznania i w dowolnym momencie, zaprzestać udostępniania Witryny lub jakiejkolwiek jej części, za powiadomieniem lub bez powiadomienia. W przypadku, gdy Grupa SARANTIS S.A. zaprzestanie udostępniania tej Witryny, zgadzasz się, że Grupa SARANTIS S.A. natychmiast dezaktywuje Twój status członka i usunie wszelkie dane osobowe związane z Twoim statusem jako członka.
 3. Grupa SARANTIS S.A. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek straty z Twojej strony, które są związane z udostępnianiem tej strony internetowej, niezależnie od tego, czy zostały one spowodowane naruszeniem umowy lub błędną interpretacją, czy zaniedbaniem lub jakimkolwiek innym przestępstwem (quasi-czynem niedozwolonym) przez Grupę SARANTIS S.A., w tym między innymi utratą zysków, możliwości biznesowych lub przypadkowych, wtórnych, finansowych lub pośrednich strat lub strat specjalnych, które poniosłeś i które powstały z jakiejkolwiek odpowiedzialności Grupy SARANTIS S.A. w odniesieniu do strony internetowej lub niniejszych warunków, niezależnie od tego, czy skonsultowałeś się z Grupą SARANTIS S.A. w sprawie możliwości wystąpienia takiej straty lub szkody. Na potrzeby niniejszego artykułu uwzględniono pracowników, agentów, spółki stowarzyszone i podwykonawców Grupy SARANTIS S.A.
 4. Grupa SARANTIS S.A. udostępnia tę stronę internetową jako bezpłatną usługę dla swoich użytkowników.
 5. Odwiedzający/użytkownik tej strony internetowej musi przestrzegać przepisów prawa greckiego, europejskiego i międzynarodowego oraz odpowiednich przepisów regulujących telekomunikację, a z drugiej strony powstrzymać się od nielegalnego i niewłaściwego korzystania z treści i usług tej witryny. Wszelkie szkody wyrządzone tej stronie internetowej lub w Internecie, które będą wynikiem niewłaściwego korzystania lub niewłaściwego korzystania z odpowiednich usług przez użytkownika/odwiedzającego, wchodzą w zakres jego wyłącznej odpowiedzialności.
 6. Nielegalne lub niezgodne z prawem zachowanie: Odwiedzający/użytkownik tej witryny nie może publikować ani przesyłać na tej stronie żadnych materiałów pornograficznych, obscenicznych, zniesławiających, obraźliwych, grożących, nielegalnych lub innych, które mogą stanowić lub prowadzić do zachowania, które z kolei może stanowić przestępstwo, może spowodować odpowiedzialność cywilną lub może w inny sposób naruszyć jakiekolwiek przepisy prawa. Chociaż Grupa SARANTIS S.A. lub jakakolwiek inna strona zaangażowana w tworzenie, produkcję lub publikację tej strony internetowej może monitorować, sprawdzać lub korygować transmisje i inne powiązane działania, Grupa SARANTIS S.A. i wszystkie strony zaangażowane w tworzenie, produkcję lub udostępnianie tej strony internetowej zrzekają się wszelkiej odpowiedzialności, która może wynikać z ich treści, w tym orientacyjnych i nieograniczonych roszczeń o zniesławienie, przemoc słowną, bluźnierstwo, podszywanie się pod inne osoby lub naruszanie praw autorskich.
 1. OGÓLNE
  • Grupa SARANTIS S.A. będzie wysyłać wszelkie powiadomienia związane z Warunkami i korzystaniem z niniejszej Witryny za pośrednictwem poczty elektronicznej na ostatni znany adres e-mail wskazany przez użytkownika lub pocztą na ostatni znany adres pocztowy.
  • Grupa SARANTIS S.A. może scedować niniejsze Warunki na stronę trzecią i/lub wyznaczyć podwykonawców, w tym zewnętrznych dostawców usług, do wykonania swoich praw i obowiązków wynikających z niniejszych Warunków.
  • Jeśli którykolwiek z artykułów niniejszych Warunków zostanie uznany za niemający zastosowania, nie wpłynie to na ważność i zastosowanie innych artykułów.
  • Niniejsze Warunki stanowią ogólną umowę między Użytkownikiem a Grupą SARANTIS S.A. i regulują dostęp do Witryny i korzystanie z niej przez Ciebie. Niniejsze Warunki mają pierwszeństwo przed wszelkimi innymi pisemnymi umowami między Użytkownikiem a Grupą SARANTIS S.A. w odniesieniu do korzystania z tej Witryny.
  • W szczególności w przypadku sekcji IR (Relacje inwestorskie) lub, w stosownych przypadkach, w innym miejscu, niniejsze Warunki będą interpretowane zgodnie z Kodeksem Greckiej Komisji Rynku Kapitałowego.
  • W przypadku użytkowników poniżej 18 roku życia za dane uważa się uzyskanie uprzedniej zgody rodziców/opiekunów w każdym przypadku zgłoszenia danych osobowych na stronie internetowej Grupy SARANTIS S.A.
 • OBOWIĄZUJĄCE PRAWO

Niniejsza umowa użytkowania podlega przepisom prawa greckiego, dyrektywom i przepisom prawa europejskiego oraz odpowiednim przepisom międzynarodowym i jest interpretowana na podstawie zasad dobrej wiary, etyki transakcyjnej oraz gospodarczego i społecznego celu prawa. Jeśli postanowienie zostanie uznane za sprzeczne z prawem, a zatem nieważne lub nieważne, automatycznie traci ważność, nie wpływając w żadnym wypadku na ważność pozostałych warunków. Żadna modyfikacja warunków niniejszej umowy nie będzie brana pod uwagę i taka modyfikacja nie będzie jej częścią, jeśli nie została sformułowana na piśmie i nie została do niej włączona. Sądami właściwymi dla wszelkich sporów powstałych przy okazji niniejszej umowy są sądy w Atenach w Grecji.  

 

 

 

 

Change cookies consent Revoke cookies consent